Έκδοση Απόφασης Κατοχύρωσης Σήματος Εργαστηρίου

Με την απόφαση 822 / 31-1-2019 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης κατοχυρώνεται το εμπορικό σήμα του εργαστηρίου μας LithoLogic CL με ημερομηνία κατάθεσης 8-8-2018.

Διακρίνει τα ακόλουθα προϊόντα / υπηρεσίες ταξινομημένα κατά κλάση:

Κλάση 42: Γεωφυσικές μελέτες· Γεωλογικές μελέτες· Τεχνικές μελέτες· Διεξαγωγή επιστημονικών μελετών· Δοκιμές υλικών· Υλικών δοκιμασία· Δοκιμή πρώτων υλών· Ποιοτικός έλεγχος αποπερατωμένων κατασκευών