ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ

ΜΕΛΕΤΕΣ

Με έδρα το Βόλο Μαγνησίας, η μελετητική ομάδα του LithoLogic CL αναλαμβάνει την περαίωση Γεωλογικών, Υδρογεωλογικών, Γεωτεχνικών και Περιβαλλοντικών μελετών.

Όλες οι εργασίες μας παρέχονται σε πολύ προσιτές τιμές και με επιστημονική υπευθυνότητα.

Το εργαστήριο μας Lithologic CL μπορεί να συνεισφέρει σε γεωτεχνικές έρευνες με την εκτέλεση των απαραίτητων εργαστηριακών ή και επί τόπου δοκιμών.

Οι γεωτεχνικές έρευνες αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της μελετητικής διαδικασίας

Αναλαμβάνουμε ή συμμετέχουμε σε μελετητικές ομάδες σχετικά με γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες

Σκοπός των ερευνών είναι η αποσαφήνιση - διερεύνηση των εδαφικών συνθηκών της υπό μελέτη περιοχής και ειδικότερα ο προσδιορισμός των γεωτεχνικών συνθηκών που επικρατούν στα επιμέρους προβλεπόμενα έργα.

Οι έρευνες που θα γίνουν θα παρέχουν όλα τα στοιχεία του εδάφους που είναι απαραίτητα για τη σύνταξη των γεωτεχνικών μελετών που αναφέρονται σε:

 • Θεμελιώσεις Τεχνικών Έργων
 • Έδραση Επιχωμάτων
 • Ευστάθεια Πρανών Ορυγμάτων και Επιχωμάτων (κλίσεις πρανών, αναβαθμοί κλπ.)
 • Βελτίωση Εδάφους
 • Ανάλυση Κινδύνου Ρευστοποίηση
 • Καταλληλότητα Προϊόντων Εκσκαφής για την Κατασκευή Επιχωμάτων
 • Χαρακτηρισμός και Κατάταξη Εδαφικών Στρώσεων
 • Καταλληλότητα Υλικών Λατομείων
 • Καταλληλότητα Υλικών Δανειοθαλάμων
 • Υπόγεια Τεχνικά Έργα

Το εργαστήριο μας Lithologic CL μπορεί να συνεισφέρει σε γεωτεχνικές έρευνες με την εκτέλεση των απαραίτητων εργαστηριακών ή και επί τόπου δοκιμών.

Με έδρα το Βόλο Μαγνησίας, η μελετητική ομάδα του LithoLogic CL αναλαμβάνει την περαίωση Γεωλογικών, Υδρογεωλογικών, Γεωτεχνικών και Περιβαλλοντικών μελετών.

Όλες οι εργασίες μας παρέχονται σε πολύ προσιτές τιμές και με επιστημονική υπευθυνότητα.

Οι γεωτεχνικές έρευνες αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της μελετητικής διαδικασίας

Αναλαμβάνουμε ή συμμετέχουμε σε μελετητικές ομάδες σχετικά με γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες

Σκοπός των ερευνών είναι η αποσαφήνιση - διερεύνηση των εδαφικών συνθηκών της υπό μελέτη περιοχής και ειδικότερα ο προσδιορισμός των γεωτεχνικών συνθηκών που επικρατούν στα επιμέρους προβλεπόμενα έργα.
Image
Οι έρευνες που θα γίνουν θα παρέχουν όλα τα στοιχεία του εδάφους που είναι απαραίτητα για τη σύνταξη των γεωτεχνικών μελετών που αναφέρονται σε:

 • Θεμελιώσεις Τεχνικών Έργων
 • Έδραση Επιχωμάτων
 • Ευστάθεια Πρανών Ορυγμάτων και Επιχωμάτων (κλίσεις πρανών, αναβαθμοί κλπ.)
 • Βελτίωση Εδάφους
 • Ανάλυση Κινδύνου Ρευστοποίηση
 • Καταλληλότητα Προϊόντων Εκσκαφής για την Κατασκευή Επιχωμάτων
 • Χαρακτηρισμός και Κατάταξη Εδαφικών Στρώσεων
 • Καταλληλότητα Υλικών Λατομείων
 • Καταλληλότητα Υλικών Δανειοθαλάμων
 • Υπόγεια Τεχνικά Έργα
Οι ποσότητες και το είδος των ερευνών εξαρτώνται από την ποιότητα και το είδος του εδάφους, από την έκταση των χωματουργικών εργασιών, από το μέγεθος και τη σπουδαιότητα των έργων, πρέπει να είναι επαρκείς ώστε να τεκμηριώνεται η ορθότητα της προτεινόμενης λύσης.

Οι ποσότητες και το είδος των ερευνών εξαρτώνται από την ποιότητα και το είδος του εδάφους, από την έκταση των χωματουργικών εργασιών, από το μέγεθος και τη σπουδαιότητα των έργων, πρέπει να είναι επαρκείς ώστε να τεκμηριώνεται η ορθότητα της προτεινόμενης λύσης.

info@lithologic.gr

2421 31 2332 - 6972 927 195

Σταθερό

2421 31 2332

Κινητό

6972 927 195

info@lithologic.gr