Δοκιμές
Γεωτεχνικής Μηχανικής & Αδρανών Υλικών

Δοκιμές Σκυροδεμάτων

Δοκιμές Γεωτεχνικής Μηχανικής & Αδρανών Υλικών

A/A ΤΙΤΛΟΣ ΔΟΚΙΜΗΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΟΚΙΜΗΣ
01. Προσδιορισμός Φυσικής Υγρασίας Αδρανών ΕΝ 1097-5:2008
02. Προσδιορισμός Φυσικής Υγρασίας Εδάφους Ε105-86/ΦΕΚ 955/31-12-86 Παράγραφος 2
03. Μέθοδος προσδιορισμού Ορίου Υδαρότητας Ε105-86/ΦΕΚ 955/31-12-86 Παράγραφος 5
  Μέθοδος προσδιορισμού Ορίου Πλαστικότητας και του Δείκτη Πλαστικότητας Ε105-86/ΦΕΚ 955/31-12-86 Παράγραφος 6
04. Κοκκομετρική Ανάλυση - Ποσοστό παιπάλης EN 933-1:2012
05. Πρότυπη μέθοδος δοκιμής Κοκκομετρικής Αναλύσεως Λεπτόκοκκων και Χονδρόκοκκων αδρανών υλικών Ε105-86/ΦΕΚ 955/31-12-86 Παράγραφος 7
  Πρότυπη μέθοδος προσδιορισμού υλικού λεπτότερου του κοσκίνου Νο 200 σε αδρανή υλικά Ε105-86/ΦΕΚ 955/31-12-86 Παράγραφος 8
06. Δείκτης Πλακοειδούς EN 933.03:2012
07. Δοκιμή Ισοδυνάμου Άμμου EN 933-8:2012+A1:2015
08. Μέθοδος προσδιορισμού της σχέσεως Υγρασίας - Πυκνότητας εδαφών με τη χρήση Κοπάνου (Proctor) ΕN 13286-2:2010
09. Μέθοδος προσδιορισμού της σχέσεως Υγρασίας - Πυκνότητας εδαφών με τη χρήση Κοπάνου (Proctor Πρότυπη Μέθοδος) Ε105-86/ΦΕΚ 955/31-12-86 Παράγραφος 10
  Μέθοδος προσδιορισμού της σχέσεως Υγρασίας - Πυκνότητας εδαφών με τη χρήση Κοπάνου (Proctor Τροποποιημένη Μέθοδος) Ε105-86/ΦΕΚ 955/31-12-86 Παράγραφος 11
10. Προσδιορισμός επι τόπου πυκνότητας εδάφους με τη μέθοδο της Άμμου και τη βοήθεια Κώνου Ε106-86/ΦΕΚ 955/31-12-86 Παράγραφος 2
11. Ειδικό Βάρος λεπτόκοκκων και χονδρόκοκκων αδρανών και υγρασία απορρόφησης EN 1097-6:2013
12. Προσδιορισμός Ειδικού Βάρους Εδαφών (Μέθοδος Ι: Ειδικό βάρος λεπτόκοκκου, Μέθοδος ΙΙ: Ειδικό βάρος χονδρόκοκκου) Ε105-86/ΦΕΚ 955/31-12-86 Παράγραφος 4
13. Ειδικό Βάρος λεπτόκοκκων και χονδρόκοκκων αδρανών και υγρασία απορρόφησης ASTM C127-2015, ASTM C128-2015
14. Φαινόμενο Βάρος EN 1097-3:2000
15. Ανθεκτικότητα σε Αποσάθρωση (Υγεία) EN 1367-2:2009

Δοκιμές Σκυροδεμάτων

A/A ΤΙΤΛΟΣ ΔΟΚΙΜΗΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΟΚΙΜΗΣ
01. Προσδιορισμός Αντοχής σε Θλίψη Δοκιμίων Σκυροδέματος ΕΝ 12350.01:2009, ΕΝ12390-2:2009, ΕΝ 12390-3:2009
02. Προσδιορισμός Αντοχής σε Θλίψη Δοκιμίων Σκυροδέματος ΚΤΣ-97, ΣΚ-303 & ΣΚ-304
03. Κάθιση Σκυροδέματος EN 12350-01:2009
04. Κάθιση Σκυροδέματος ΚΤΣ-97, ΣΚ-309
05. Αντοχή σε θλίψη πυρήνων Σκυροδέματος στις κατασκευές EN 12504-01:2009
06. Αντοχή σε θλίψη πυρήνων Σκυροδέματος στις κατασκευές ΚΤΣ-97, Εγκύκλιος Ε7

Το εργαστήριο λειτουργεί υπό την εποπτεία του

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ & ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ του
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

info@lithologic.gr

2421 31 2332 - 6972 927 195

Σταθερό

2421 31 2332

Κινητό

6972 927 195

info@lithologic.gr