Έκδοση Φ.Ε.Κ. Σχετικά με την Αδειοδότηση Εργαστηρίων

Την Τετάρτη 24 Απριλίου 2019, δημοσιεύτηκε το Φ.Ε.Κ. με αρ. φύλλου 1435/24-4-2019 σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης άδειας λειτουργίας ιδιωτικών εργαστηρίων, συμπεριλαμβανομένων των εργοταξιακών, που εκτελούν δοκιμές ελέγχου ποιότητας για τεχνικά έργα και εποπτεύονται από την Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Το παραπάνω Φ.Ε.Κ. περιγράφει αναλυτικά τη διαδικασία αδειοδότησης , τις προϋποθέσεις ίδρυσης, σωστής λειτουργίας και τον τρόπο εποπτείας των εργαστηρίων, ενώ προβλέπει και σχετικές ποινές – επιπτώσεις σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης των εργαστηρίων με τις υποδείξεις των αρμόδιων επιτροπών ελέγχου.