Βεβαίωση ΚΕΔΕ

Το Τμήμα Εποπτείας Εργαστηρίων της Δ/σης Κ.Ε.Δ.Ε. του Υ.ΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. μας κοινοποίησε βεβαίωση (Αρ. Πρωτ.: ΔΚΕΔΕ/6374/27-2-2019), σύμφωνα με την οποία τηρούνται από το εργαστήριό μας οι τυπικές προϋποθέσεις έκδοσης άδειας λειτουργίας και εκκρεμεί η επιθεώρηση του εργαστηρίου από την αρμόδια επιτροπή ελέγχου εργαστηρίων του ΚΕΔΕ.