Έκδοση Φ.Ε.Κ. Σχετικά με την Αδειοδότηση Εργαστηρίων

Την Τετάρτη 24 Απριλίου 2019, δημοσιεύτηκε το Φ.Ε.Κ. με αρ. φύλλου 1435/24-4-2019 σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης άδειας λειτουργίας ιδιωτικών εργαστηρίων, συμπεριλαμβανομένων των εργοταξιακών, που εκτελούν δοκιμές ελέγχου ποιότητας για τεχνικά έργα και εποπτεύονται από την Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Το παραπάνω Φ.Ε.Κ. περιγράφει αναλυτικά τη διαδικασία αδειοδότησης , τις προϋποθέσεις ίδρυσης, σωστής λειτουργίας και τον τρόπο εποπτείας των εργαστηρίων, ενώ προβλέπει και σχετικές ποινές – επιπτώσεις σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης των εργαστηρίων με τις υποδείξεις των αρμόδιων επιτροπών ελέγχου.

Επιθεώρηση Εργαστηρίου

Το διήμερο 2 και 3 Απριλίου 2019 το εργαστήριο, στα πλαίσια έκδοσης της πρώτης άδειας λειτουργίας και εκτέλεσης εργαστηριακών δοκιμών, επιθεωρήθηκε από τριμελή επιτροπή του Τμήματος Εποπτείας Εργαστηρίων της Δ/σης Κ.Ε.Δ.Ε. του Υ.ΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.. Η επιτροπή καλύπτει και τους τρεις τομείς Α: Γεωτεχνικής Μηχανικής, Β: Υλικών Οδών & Οδοστρωμάτων και Γ: Τσιμέντου , Σκυροδέματος και Τεχνικών Υλικών για τους οποίους έχουμε αιτηθεί να εκτελούμε εργαστηριακές δοκιμές.

Με βάση τα συμπεράσματα της επιθεώρησης το εργαστήριο είναι σύμφωνο με το πρότυπο λειτουργίας και η έκδοση της άδειας θα εκδοθεί μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα.

Βεβαίωση ΚΕΔΕ

Το Τμήμα Εποπτείας Εργαστηρίων της Δ/σης Κ.Ε.Δ.Ε. του Υ.ΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. μας κοινοποίησε βεβαίωση (Αρ. Πρωτ.: ΔΚΕΔΕ/6374/27-2-2019), σύμφωνα με την οποία τηρούνται από το εργαστήριό μας οι τυπικές προϋποθέσεις έκδοσης άδειας λειτουργίας και εκκρεμεί η επιθεώρηση του εργαστηρίου από την αρμόδια επιτροπή ελέγχου εργαστηρίων του ΚΕΔΕ.