ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ

ΜΕΛΕΤΕΣ

Με έδρα το Βόλο Μαγνησίας, η μελετητική ομάδα του LithoLogic CL αναλαμβάνει την περαίωση Γεωλογικών, Υδρογεωλογικών, Γεωτεχνικών και Περιβαλλοντικών μελετών.

Όλες οι εργασίες μας παρέχονται σε πολύ προσιτές τιμές και με επιστημονική υπευθυνότητα.

Αναλαμβάνουμε την εκπόνηση γεωλογικών ερευνών και μελετών ή συμμετέχουμε σε μελετητικές ομάδες

 • Οδικά Έργα
 • Κατολισθήσεις
 • Αντιστηρίξεις, Βελτίωση Συνθηκών Εδαφών Θεμελίωσης, Ευστάθεια και Έδραση Επιχωμάτων και Πρανών Ορυγμάτων
 • Φράγματα, Διευθετήσεις Ποταμών και Χειμάρρων κλπ
 • Χώροι Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων
 • Καταλληλότητα Προϊόντων Εκσκαφής Ορυγμάτων, Δανειοθαλάμων και Λατομείων
 • Γεωλογικής Καταλληλότητας στις προς Πολεοδόμηση Περιοχές
 • Για την Ίδρυση Νέου ή την Επέκταση Υπάρχοντος Κοιμητηρίου
 • Γεωλογική Αποτύπωση Ανοικτής Εκσκαφής
 • Ταξινομήσεις Βραχόμαζας

Με έδρα το Βόλο Μαγνησίας, η μελετητική ομάδα του LithoLogic CL αναλαμβάνει την περαίωση Γεωλογικών, Υδρογεωλογικών, Γεωτεχνικών και Περιβαλλοντικών μελετών.

Όλες οι εργασίες μας παρέχονται σε πολύ προσιτές τιμές και με επιστημονική υπευθυνότητα.

Αναλαμβάνουμε την εκπόνηση γεωλογικών ερευνών και μελετών ή συμμετέχουμε σε μελετητικές ομάδες

 • Οδικά Έργα
 • Κατολισθήσεις
 • Αντιστηρίξεις, Βελτίωση Συνθηκών Εδαφών Θεμελίωσης, Ευστάθεια και Έδραση Επιχωμάτων και Πρανών Ορυγμάτων
 • Φράγματα, Διευθετήσεις Ποταμών και Χειμάρρων κλπ
 • Χώροι Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων
 • Καταλληλότητα Προϊόντων Εκσκαφής Ορυγμάτων, Δανειοθαλάμων και Λατομείων
 • Γεωλογικής Καταλληλότητας στις προς Πολεοδόμηση Περιοχές
 • Για την Ίδρυση Νέου ή την Επέκταση Υπάρχοντος Κοιμητηρίου
 • Γεωλογική Αποτύπωση Ανοικτής Εκσκαφής
 • Ταξινομήσεις Βραχόμαζας
Στόχος μας είναι η παροχή τεχνικών υπηρεσιών και συμβουλών υψηλού επιπέδου, με την τήρηση των κανονισμών που ισχύουν για την άριστη διεκπεραίωση του έργου. Βασική μας μέριμνα είναι η κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του πελάτη με το μικρότερο δυνατό κόστος.
Στόχος μας είναι η παροχή τεχνικών υπηρεσιών και συμβουλών υψηλού επιπέδου, με την τήρηση των κανονισμών που ισχύουν για την άριστη διεκπεραίωση του έργου. Βασική μας μέριμνα είναι η κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του πελάτη με το μικρότερο δυνατό κόστος.

info@lithologic.gr

2421 31 2332 - 6972 927 195

Σταθερό

2421 31 2332

Κινητό

6972 927 195

info@lithologic.gr